Nadace Open Society Fund a Norské fondy podpořily Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci další projekt z Programové oblasti CZ 12 – Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života a CZ 12 – Domácí násilí a násilí založené na pohlaví. Z fondu bilaterální spolupráce byl podpořen projekt č. 909 Prevence a řešení domácího násilí jako kompetence sociálních pracovníků, jehož řešitelkou byla PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. z Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Projekt podpořil v září 2016 čtyřdenní vzdělávací zahraniční cestu řešitelky do norského Osla, kdy cílem projektu bylo osvojit si kompetence předávat poznatky k efektivní prevenci a řešení domácího násilí studentům pomáhajících profesí (zejména oboru sociální práce) a stávajícím sociálním pracovníkům tak, aby jich mohli využívat v praxi své práce. Stěžejní částí pobytu bylo školení k využití edukačního filmu Zuřivec v organizaci Alternativ til Void (Alternativa proti násilí).

Norský animovaný film Zuřivec („Sinna Mann“) byl natočen na motivy vyprávění dětí, které zažily domácí násilí. Film ukazuje příběh chlapce jménem Bój, který vyrůstá v rodině, kde otec páchá násilí. Film sugestivně zachycuje Bójovy pocity strachu a nejistoty. Hlavního hrdinu filmu, stejně jako většinu dětí, které jsou vystaveny domácímu násilí, trápí pocit, že násilí je jeho vina a bojí se o tom s kýmkoliv mluvit. Příběh ukazuje násilí v rodině z různých pohledů a podtrhuje důležitost prevence násilí v rámci utváření vnímání hodnot u dětí. Odborně vysoce ceněný film je v Norsku a dalších zemích využíván na školách k detekci domácího násilí a k terapeutické práci s obětmi, svědky i pachateli násilí v blízkých vztazích.

Cílem školení bylo poskytnout základní kompetence k využívání filmu a informace dotýkající se problematiky domácího násilí ke vzdělávacím účelům v českém prostředí. Projekt umožnil poznat blíže norský systém prevence a řešení násilí v blízkých vztazích, který může být pro Českou republiku v mnohém inspirativní. Osobní kontakt s norskými kolegy podpořil reciproční sdílení profesních zkušeností v dané tematické oblasti. Na základě absolvovaných školení se stala řešitelka certifikovaným školitelem školitelů k edukačnímu využití filmu Zuřivec.

V souladu s cílem projektu Prevence a řešení domácího násilí jako kompetence sociálních pracovníků přinesla tato spolupráce nabytí kompetencí předávat poznatky k efektivní prevenci a řešení domácího násilí studentům pomáhajících profesí a stávajícím sociálním pracovníkům tak, aby jich mohli využívat v praxi své práce. Výstupy projektu jsou revidované a doplněné anotace studijních disciplín, které se věnují tématu domácího násilí, prezentace pro využití v těchto disciplínách a dva projekty pro akreditaci kursů věnovaných domácímu násilí (již úspěšně akreditováno). Udržitelnost projektu je zajištěna využíváním výstupů projektu v disciplínách realizovaných na FF UP v rámci prezenčního i kombinovaného studia a v kursech dalšího vzdělávání.