Cílem projektu bylo vytvoření narativní biografie romské ženy Anny. Anna převzala péči o děti svého příbuzného, které byly v nukleární rodině v batolecím věku zanedbávány a sexuálně zneužívány. Péče Anny o děti trvala několik let bez vědomí státních institucí, později se Anna stala jejich pěstounkou. Vzniklá biografie se snaží ukázat specifické strategie Anny k ochraně zájmů dětí a naplnění jejich potřeb, které jsou modelovány její etnicitou, gender, výchovou a zkušenostmi. V současné době jsou děti zletilé a plně funkční v majoritní společnosti. Anna se stala pěstounkou dalšího romského dítěte.

Vzniklá monografie umožňuje čtenáři poznat životní strategie Anny a její rodiny a profesní strategie zúčastněných pracovníků pomáhajících profesí, kteří do jejího života a života dětí zasahovali. Výstupy projektu aspirují na to být nástrojem podpory inkluze Romů do majoritní společnosti a profesionální práce s obětmi domácího násilí a jejich blízkými osobami. Očekáváme, že biografie Anny má potenciál nabourávat stereotypy a předsudky spojené s její etnickou příslušností a gender, současně téma poukazuje na Anninu sílu a odhodlání organicky propojit kulturu své komunity s požadavky a oprávněnými očekáváními majoritní společnosti.

Současná praxe sociální práce v ČR ještě stále hledá svou tvář. To se týká zejména oblastí, které jsou eticky citlivé, jako je například práce s menšinami, s obětmi domácího násilí, v rámci genderových vztahů a podobně. S nedostatečnou intenzitou jsou publikovány výukové a osvětové materiály, které by podpořily rozšiřování příkladů dobré praxe. Mnoho studií odrazuje sociální pracovníky z praxe svým akademizujícím a přílišně teoretickým zaměřením. Chybí čtivé, ale z pravdivé praxe vycházející případové studie, které by ukázaly silné stránky potenciálu sociální práce a současně rizika a etické problémy, které pomáhající profesionálové musí řešit ve své každodenní praxi.
Problémem, na který projekt reagoval, je také přetrvávající rozšíření xenofobních předsudků i mezi některými pomáhajícími pracovníky.

Cílem projektu je tedy bylo, jinými slovy řečeno, nabídnout příklad dobré praxe vytvořením monografie – případové studie specifického případu řešeného v praxi sociální práce, který umožní čtenáři načerpat inspiraci pro vlastní práci, poznat životní strategie konkrétního klienta sociální práce, které jsou modelovány jeho etnicitou, gender, výchovou a životními zkušenostmi, a profesní strategie zúčastněných sociálních pracovníků. Hlavní výstup projektu – monografie Anna je zdarma dostupná cílové skupině pomáhajících pracovníků (zejména sociálních pracovníků) prostřednictvím neprodejných výtisků a webových stránek projektu, které byly propagovány v profesních časopisech a prostřednictvím institucí vzdělávajících sociální pracovníky. Případové studie mají potenciál inspirovat vlastní profesní invenci a iniciativu, což je zejména potřebné při práci s tak citlivými tématy, jako je sexuální násilí na dětech. Toto téma prolíná životním příběhem Anny a dětí, o které pečovala, protože důsledky jejich sexuálního zneužívání byly dlouhodobé a vyžadovaly průběžnou odbornou pomoc ze strany pomáhajících institucí.

Projekt Anna byl realizován v období od května 2015 do října 2016. Byl úspěšně ukončen vydáním monografie Anna, která je ke stažení zde.